Wednesday, January 24, 2007

Kyuukagetsu ! (Nine Month Old)


Ima wa Raf-san kyuukagetsu desu!