Sunday, February 18, 2007

Atarashii Kutsu! (Sepatu Baru!)

Raf no atarashii chokoreeto kutsu!
Raf-san tanoshii desu!
Kawaii desu!


Kore wa Ojisan JJ to Raf shashin desu!